Concurs Îngrijitor *** Examen Cambridge YLE 2024 *** Admitere Liceu 2024-2025 *** Rezultate Concursul "Prietenul meu, Mate" - etapa județeană *** Evaluarea Națională II, IV, VI *** Buletin Informativ 2023-2024 *** Evaluarea Națională Clasa a VIII-a 2024 *** Informații burse 2023-2024

Legaturi utile

SESIZARE CAZURI DE VIOLENȚĂ:
EVALUARE NAȚIONALĂ

STOP BULLYING

SITUAȚII DE URGENȚĂ

CHESTIONARE/GHIDURI 2022-2023

 

LISTĂ LECTURI 

LEGISLAȚIE UTILĂ:

La nivel european:

 • Strategia Europa 2020;
 • Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”);
 • Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă
 • Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României pentru 2030
 • Prioritățile Comisiei Europeane
 • Programul ”România Educată”

La nivel național și județean:

 • Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare;
 • OMEC nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  cu modificările și completările ulterioare;
 • OMENCS nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
 • OMECI nr. 5132/ 10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;
 • OMECTS nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant;
 • Legea nr. 29/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant;
 • OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice;
 • OSGG nr. 200/2016 privind modificarea și completarea OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice;
 • OMECTS nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoala după şcoală”, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMECTS 6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMECTS 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a competitiilor școlare si a Regulamentului de organizare a activitatilor cuprinse in calendarul activitatilor educative, școlare si extrașcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMENCS nr. 4742/10.08.2016 privind aprobarea Statutului Elevului;
 • OMENCS nr. 3838/23.05.2016 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor;
 • OMENCS nr. 3844/24.05.2016 - pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
 • OME nr. 5.149/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 - 2022;
 • OMENCS nr. 5074/31.08.2016 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016-2017;
 • OMEN nr. 3060/03.02.2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar;
 • OME nr. 5578/10.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023;
 • OME nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ;
 • OMEC nr. 6106/2020 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar;
 • OMENCTS nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educației, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 • ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying;
 • Codul de Etica pentru invatamantul preuniversitar, elaborat in temeiul in temeiul art. 10 si art 16 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national de etica din invatamantul preuniversitar;
 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educație;
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificările și completările ulterioare;
 • Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.P.S. - D.D.S. sub nr. 651 din data de 28.04.2021;

SITE-URI UTILE:

PROIECTE PENTRU TINERI: MOBILITATE, SCHIMBURI, VOLUNTARIAT, PARTENERIAT, EDUCAȚIE NONFORMALĂ


 AUXILIARE CURRICULARE:

35 DE SITE-URI UNEDE GĂSEȘTI CURSURI GRATUITE ONLINE:

Mai jos sunt sunt enumerale 35 de site-uri care oferă online și gra­tuit diverse cur­suri pe cele mai diverse tema­tici selectate de Florin Rosoga pe blogul sau: http://florinrosoga.ro. În total sunt aici peste 20.000 de cur­suri și tuto­ri­ale video. Poți învăța prac­tic orice, din fața ecra­nu­lui calculatorului:

 1. Cour­sera - pro­ba­bil cel mai mare por­tal de cur­suri online. La momen­tul la care scriu acest arti­col sunt peste 370 de cur­suri dis­po­ni­bile, de la cum să scrii în limba engleză până la epi­de­mi­o­lo­gie socială
 2. Duo­lingo - unul din­tre cele mai bine puse la punct site-uri care oferă cur­suri gra­tu­ite online pen­tru învă­ța­rea unor limbi stră­ine fără pro­fe­sor. Vei găsi aici cur­suri de engleză online pen­tru înce­pă­tori sau avan­sați, cur­suri unde poți învăța ger­mana online, cur­suri de limba fran­ceza online (inclu­siv nume­ra­lele în fran­ceză sau ves­ti­tele verbe din limba fran­ceză), cur­suri online de limba por­tu­gheză, ita­li­ană și spaniolă.
 3. Uda­city: Learn. Think. Do - Cur­suri online gra­tu­ite din dome­nii pre­cum busi­ness, mate­ma­tici, ști­ința cal­cu­la­toa­re­lor, psi­ho­lo­gie sau fizică.
 4. Udemy Online Cour­ses - O colec­ție vastă de cur­suri dis­po­ni­bile. O mare parte din ele sunt con­tra cost, există și des­tul de multe gra­tu­ite, iar aproape zil­nic au pro­mo­ții la o parte din cur­suri oferindu-le gra­tuit sau la preț redus. Cu link-ul acesta vei primi cre­dit $5 pe Udemy (așteaptă să îți apară pe ecran "You've recei­ved $5 of Udemy Cre­dit" și apoi click pe Explore cour­ses). Teme cum ar fi busi­ness, teh­no­lo­gie, design, limbi stră­ine, muzică ș.a.
 5. Open Learn Uni­ver­sity - Cu peste 600 de cur­suri online gra­tu­ite, cei de la Open Uni­ver­sity au creat o bază imensă de cur­suri dis­po­ni­bile din aproape orice domeniu.
 6. Entre­pre­neur - un por­tal dedi­cat afa­ce­ri­lor și antreprenorilor.
 7. Stan­ford Uni­ver­sity Ecor­ner - Cei de la uni­ver­si­ta­tea Stan­ford oferă aici peste 2.000 de mate­ri­ale video și audio în cur­suri gra­tu­ite online des­pre antre­pre­no­riat și leadership.
 8. Mas­sa­chu­setts Insti­tute of Tech­no­logy Video - Cei de la MIT au făcut dis­po­ni­bile peste 12.000 de mate­ri­ale și tuto­ri­ale video gra­tu­ite din cele mai diverse dome­nii. Vezi și colec­ția de cur­suri de la MIT Open­Co­ur­seWare.
 9. Oxford Lear­ning Lab - O altă colec­ție vastă de cur­suri gra­tu­ite online ofe­rită de data aceasta de către cei de la Oxford.
 10. Khan Aca­demy - un alt por­tal impor­tant dedi­cat cur­su­ri­lor online gra­tu­ite și orga­ni­zat pe dome­nii de interes.
 11. Watch Mojo - Por­tal dedi­cat edu­ca­ției și bazat pe cli­puri video scurte care tra­tează un subiect anume. Foarte multe mate­ri­ale și tuto­ri­ale video disponibile.
 12. TED Talks - Pro­ba­bil cel mai mare por­tal cu dis­cur­suri pe teme pre­cum dezvol­ta­rea per­so­nală, moti­va­ția, leadership-ul, teh­no­lo­gia sau mediul de afaceri.
 13. Open Yale Cour­ses - Cei de la Yale Uni­ver­sity au făcut dis­po­ni­bile o serie de cur­suri gra­tu­ite online pe tema­tici diverse.
 14. Self Growth - o altă colec­ție exten­sivă de mate­ri­ale des­pre dezvol­tare și evo­lu­ție per­so­nală, moti­va­ție, miș­care, sport și altele. Ți-am pus lin­kul direct către cata­lo­gul cur­su­ri­lor gra­tu­ite online, este o listă imensă.
 15. The Higher Edu­ca­tion Aca­demy Reso­ur­ces Cen­ter pune la dis­po­zi­ția ori­cui o colec­ție de mate­ri­ale dedi­cate mediu­lui academic.
 16. Lea­ders In - Cei de la Lea­ders In au adu­nat cli­puri video în care lideri din diverse dome­nii de inte­res își expun punc­tul de vedere asu­pra pro­ble­me­lor pe care le întâm­pină dome­niul în care ei activează.
 17. Aca­de­mic Earth - o colec­ție de cur­suri gra­tu­ite online din deo­me­nii cum ar fi arta, design-ul, busi­ness, mate­ma­tici ș.a.
 18. Goo­gle Books - pro­iec­tul Goo­gle Books face dis­po­ni­bile o serie de cărți online gra­tis în for­mat digitalizat.
 19. Sophia - Un alt pro­iect cu foarte multe cur­suri gra­tu­ite online din multe dome­nii de interes.
 20. Code/Racer - cur­suri online de programare.
 21. Mozi­lla Deve­lo­per Network - cur­suri gra­tu­ite online de HTML, CSS, Javas­cript, design.
 22. Code­ca­demy con­ține cur­suri de coding în Ruby, Python, JavaS­cript, jQu­ery, PHP.
 23. HTML5 Rocks - o colec­ție de cur­suri și resurse online des­pre pro­gra­ma­rea în HTML5.
 24. Draw Space - învață să dese­nezi prin cele peste 200 de lec­ții online care pot fi des­căr­cate pe calculator.
 25. Forex Tra­ding - un curs la nivel de înce­pă­tori dacă vrei să înveți să tranzac­țio­nezi pe Forex
 26. Curs de limba daneză pen­tru înce­pă­tori - În facul­tate am învă­țat puțină daneză ca să pot cores­ponda cu pri­e­teni din Dane­marca. Așa că am adu­nat o parte din ceea ce am învă­țat eu și le-am pos­tat într-un blog dedi­cat. Îți va fi util la nivel de începători.
 27. BBC Learn Ita­lian - Învață ita­li­ana prin seria de cur­suri dezvol­tate de către cei de la BBC. Mate­ri­a­lele sunt pen­tru înce­pă­tori și nivel mediu.
 28. Diet Doc­tor și About - Mai multe materiale-cursuri des­pre cum să slă­bești, reguli de bază și sfa­turi ca să începi.
 29. The Art of Kis­sing - un curs des­pre cum să săruți. Poate un subiect mai puțin obiș­nuit pen­tru un curs, sunt sigur că poți învăța lucruri utile de acolo.
 30. Childhood101 și Wiki­how au creat două mate­ri­ale orien­ta­tive des­pre cum să faci bani online sau acasă. Unele idei sunt cla­sice și se bazează pe munca la domi­ci­liu, con­cur­suri online, joburi online sau acti­vi­tăți simi­lare. Vezi care ți se potrivesc.
 31. EdX con­ține o colec­ție de cur­suri adu­nate de la unele din­tre cele mai pres­ti­gi­oase uni­ver­si­tăți la nivel mondial.
 32. Live Mocha - un alt por­tal pen­tru învă­ța­rea lim­bi­lor stră­ine. Cu o colec­ție mult mai vastă decât Duo­lingo, Live Mocha oferă cur­suri online a 38 de limbi diferite.
 33. No Excuse List - Un direc­tor de site-uri care oferă cur­suri gra­tu­ite în mediul online.
 34. Ali­son - oferă o colec­ție com­plexă de cur­suri și tuto­ri­ale online.
 35. Bizschool.ro - por­tal româ­nesc care oferă cur­suri gra­tu­ite din dome­nii pre­cum busi­ness, comu­ni­care, antre­pre­no­riat, uti­li­za­rea cal­cu­la­to­ru­lui sau învă­ța­rea lim­bii engleze.
 36. Iver­sity - o serie vastă de cur­suri gra­tu­ite dis­po­ni­bile online din cele mai vaste domenii.

 

SITE-URI SI RESURSE ON-LINE PENTRU ORIENTARE IN CARIERA:

Programul GO cuprinde un Ghid al Ocupatiilor (GO) destinat utilizatorilor care au nevoie de asistenta in alegerea ocupatiei si in cautarea unui loc de munca. Acest ghid:
- asigura informatii despre aproximativ 700 de ocupatii in format text si imagine;
- ofera o varietate de moduri de a alege cea mai potrivita ocupatie in functie de interese, aptitudini si alte criterii;
- ofera indicatii si informatii pentru intrarea si reintrarea cu succes pe piata muncii.

Site-ul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ofera informatii despre piata muncii, locuri de munca vacante, organizarea targurilor de locuri de munca si link-uri catre Agentiile Judetene de Ocupare a Fortei de Munca.

Site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului ofera informatii pentru profesori, elevi si parinti despre legislatia in sistemul in invatamant, proiecte de finantare pentru scoli, oportunitati de studiu, formare profesionala initiala si continua si perfectionare profesionala.

Programul European pentru Tineret ofera informatii despre proiecte pentru tineri la nivel european, programe de finantare, oportunitati de munca si studiu. Acest site faciliteaza comunicarea intre tineri din intreaga Europa.

PLOTEUS (Portalul Ofertelor de Educatie din Spatiul European) este un portal care urmareste sa ii ajute pe cei ce cauta un loc de munca, pe parinti, consilieri in cariera si profesori sa gaseasca informatii despre oportunitatile de studiu si munca in Europa.

EUROPASS reprezinta o modalitate de a ajuta oamenii sa isi faca aptitudinile si competentele profesionale usor si clar de inteles in Europa (Uniunea Europeana, EFTA/EEA si tarile candidate) si sa se miste oriunde in Europa.

  Acest site este util pentru cei care planifica sa se inscrie intr-un program de studii/formare profesionala sau cauta un loc de munca in strainatate.
 • www.llp-ro.ro 

Lifelong Learning Programme este programul finantat de Comisia Europeana care are ca obiectiv general acela de a contribui, prin invatare pe tot parcursul vietii, la dezvoltarea Uniunii Europene ca o economie avansata bazata pe cunoastere, cu o crestere economica durabila, locuri de munca mai multe si mai bune si o coeziune sociala sporita, cu asigurarea protectiei mediului inconjurator pentru generatiile viitoare, de a stimula schimburile, cooperarea si mobilitatea intre sistemele educationale si de formare din cadrul Comunitatii, astfel incat acestea sa devina un reper mondial de referinta in ceea ce priveste calitatea

"Tineret in Actiune" (Youth in Action) este programul Uniunii Europene care sustine activitatile de invatare nonformala pentru tineri, prin finantarea de proiecte. Acesta vine in continuarea programului "Tineret" (Youth) si va fi implementat in perioada 2007 - 2013. Programul, cu finantare de la Comisia Europeana, vizeaza promovarea cetateniei active in randul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate si toleranta, sprijinirea intelegerii reciproce intre tinerii din diferite tari, promovarea cooperarii europene si contributia la imbunatatirea calitatii sistemelor de sustinere a activitatii de tineret.

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii "Babes - Bolyai" Cluj-Napoca ofera cursuri postuniversitare de perfectionare pentru profesori.

Centrul Educatia 2000+ ofera formare pentru cadre didactice si adolescenti, precum si programe educationale de consiliere in cariera.

Prin Biroul Corespondentului National in Romania, Organizatia Internationala a Muncii (ILO) promoveaza drepturile fundamentale de munca, imbunatatirea conditiilor de munca si viata prin sporirea sanselor de ocupare a fortei de munca si dezvoltarea de programe privind eliminarea muncii copiilor.

Cognitrom este o companie care ofera instrumente de testare psihologica pentru orientarea in cariera, teste pentru evaluarea aptitudinilor cognitive (de exemplu BTPAC - Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive, CAS - Cognitrom Assessment System, NEPSY - instrument de diagnoza neuropsihologica pentru grupul de varsta 3-12 ani) si de formare pentru utilizarea acestor instrumente.

Testcentral este un consortiu de editori de teste, adica de companii de consultanta specializate in adaptarea, etalonarea, publicarea ti distributia de instrumente psihometrice. Testcentral este un proiect profesionist care contribuie la dezvoltarea psihologiei romanetti. Proiectul s-a concentrat evident pe zona de maxima competenta a membrilor sai: psihodiagnosticul ti evaluarea psihologica. Obiectivul primar al Testcentral este acela de a aduce in Romania sub licenta cat mai multe din probele psihometrice consacrate la nivel international.

 • www.careerjet.ro - Un motor de cautare de joburi pentru Romania. Printr-o simpla cautare, Careerjet ofera candidatului posibilitatea de a accesa o selectie masiva de joburi adunate din diverse surse de pe internet, scutindu-l pe acesta de timpul pierdut in a naviga pe fiecare site in parte.
 • http://www.neuvoo.ro - Neuvoo este un motor de cautare de locuri de munca care indexeaza gratuit locuri de munca de pe  website-uri de companii de cariera,  agentii de plasare a fortei de munca si platforme de locuri de munca.  Centralizeaza locurile de munca disponibile pe web, fiind foarte similari cu Google pentru locuri de munca.

Ce e important sa stim despre site-urile care intermediaza locuri de munca?

 • Cele mai multe site-uri au o structura duala: o parte pentru angajatori si una pentru persoane care cauta un loc de munca. Primul pas este sa obtii un utilizator si o parola cu care poti intra in zona utilizatorilor. La inregistrare, trebuie sa dai o adresa de e-mail si cateva date personale (de exemplu, data nasterii, oras, ocupatie, domeniu de activitate). Este important sa dai o adresa de e-mail existenta, pentru ca sistemul sa-ti trimita un e-mail de confirmare, de unde poti sa-ti activezi contul. Crearea contului este gratuita.
 • Daca doresti sa consulti ofertele online, nu este obligatoriu sa-ti creezi un cont. Totusi, unele site-uri iti permit sa accesezi toate ofertele valabile doar dupa inregistrare.
 • Daca ai deja un cont, poti folosi serviciul de administrare CV. La completarea CV-ului on-line va trebui sa dai mai multe date personale generale (numarul de telefon, adresa), detalii despre experienta profesionala anterioara (firma, post, domeniu, perioada de angajare, responsabilitati, realizari, referinte), detalii despre studii, aptitudini si informatii privind postul dorit, asteptarile legate de acesta si alte informatii. Atentie la campurile obligatorii! In anumite cazuri poti adauga si o fotografie la CV-ul tau.
 • Unele site-uri ofera posibilitatea sa trimiti si sa primesti mesaje prin contul creat sau sa te inscrii la alerte de joburi.
 • Modalitatea de cautare a locurilor de munca poate fi organizata dupa mai multe criterii: cuvinte cheie, oras, domeniu sau chiar nivel de cariera si modalitatea de angajare (full time, part time, proiecte etc.).

Facebook: www.facebook.com/scoalatraiancv
E-mail: contact@scoala-traian.ro, tel/fax +40251599561
Adresa: Craiova, Dolj, str. Principatele Unite 7, 200138